27 มีนาคม 2562 จังหวัดตรัง เร่งสำรวจข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้ง ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำตามมาตรการ “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ” เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทุกแหล่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมมอบหมายให้แต่ละอำเภอสำรวจข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้ง ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำตามมาตรการ “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ” ตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จัดทำบัญชีแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทุกแหล่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้เร่งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเกษตรกร ขอให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ โดยปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งด้วย